نماز و اعجاز ۱۹

از آنجا که نمازهای روزانه در۵ نوبت مقرر شده اند، مهمترین منبع تغذیه نفسِ آدمی محسوب می شوند. نماز نیز مانند سایر تکالیف دین تسلیم ( اسلام ) ، در ابتدا به ابراهیم وحی شد ( ۲۲:۷۸ ؛ ۲۱:۷۳ ). اگرچه قبل از وحی قرآن نیز نمازهای پنجگانه خوانده می شدند، باز اسم یکایک نمازها بطور ویژه در قرآن ذکر شده است[ از چپ به راست، ابتدا شماره سوره، سپس شمار ه آیه ] ( ۲:۲۳۸ ؛ ۱۷:۷۸ ؛ ۱۱:۱۱۴ ؛ ۲۴:۵۸). شواهد فیزیکی غیرقابل انکاری ارائه شده است که دُرُستی یکایک جزئیات نماز را از تعداد رکعت ها گرفته تا تعداد رکوع و سجده و تشهد در هر یک از نمازها به اثبات می رساند.

با توجه به این که واقعیت نماز؛ “ذکر” است و قرآن فرموده: إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحفظون، ورکعات وقالب نماز هم در قرآن نیامده، آیا اعجاز ریاضی قرآن شامل نماز هم می شود؟ برای رسیدن به پاسخ، موارد زیر را ببینید: 

 ۱- نمازهاى پنچگانه شامل ۲ رکعت صبح، ۴ رکعت ظهر، ۴ رکعت عصر، سه رکعت مغرب، و ۴ رکعت عشاء است. کنار هم قرار دادن این ارقام عددی را می سازد که مضرب ۱۹ است:

 ۱۹*۱۲۸۶=۲۴۴۳۴

اگر ارقام حاصل تقسیم را نیز با هم جمع کنیم (۱۷=۶+۸+۲+۱) تاکیدی بر مجموع تعداد رکعت هاى نماز در یک روز می بینیم.

۲- اگر در نمازهاى روزانه ترتبیب از ۱ تا ۵ مرتبه نماز خواندن را قرار دهیم، عدد حاصل باز هم بر عدد ۱۹ قابل قسمت است:

۱۱۲۷۵۹۶۵۵*۱۹=۲۱۴۲۴۳۳۴۴۵

این عدد ثابت می کند که نماز اول (صبح) ۲ رکعت است، نماز دوم (ظهر) ۴ رکعت است، نماز سوم(عصر) ۴ رکعت است، نماز چهارم (مغرب) ۳ رکعت است، و نماز پنچم (عشاء) ۴ رکعت است.

۳- نمازها در هفت روز هفته انجام میگیرد، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷. ومی دانیم که نماز جمعه که به جای نماز ظهر خوانده می شود ۲رکعت است بنابراین بعد از هریک از اعداد ۱تا۶ نمازها را به صورت ۲۴۴۳۴ وبرای عدد ۷ به صورت ۲۲۴۳۴ می نویسیم؛ عدد ۴۲رقمی حاصل مضرب ۱۹ است:

=۱۲۴۴۳۴۲۲۴۴۳۴۳۲۴۴۳۴۴۲۴۴۳۴۵۲۴۴۳۴۶۲۴۴۳۴۷۲۲۴۳۴

۱۹*۶۵۴۹۱۶۹۷۷۰۶۹۷۷۰۶۹۷۰۷۰۷۴۹۷۰۲۳۸۱۲۸۱۳۸۱۲۸۱۴۳۲۸۶

همچنین اگر روز اول هفته را جمعه قرار دهیم در این مورد باز هم عدد حاصل مضرب ۱۹ است:

=۱۲۲۴۳۴۲۲۴۴۳۴۳۲۴۴۳۴۴۲۴۴۳۴۵۲۴۴۳۴۶۲۴۴۳۴۷۲۴۴۳۴

۱۹*۶۴۴۳۹۰۶۵۴۹۱۷۴۹۷۰۲۳۲۸۶۴۹۷۴۹۷۰۲۴۳۳۹۱۳۰۱۲۸۶

۴- عدد زیر نیز که بیانگر تعداد رکعات در هر روز هفته است بر ۱۹ بخشپذیر است:

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۵

۹۰۳۷۷۴۵۸۷۹۸۵ *۱۹=

۵- اگر عدد روزهاى هفته را به این عدد اضافه کنیم باز هم مضرب ۱۹ است:

۱۱۷۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۵

۱۹*۶۱۶۹۳۳۲۴۹۵۶۵۸۸۲۱۹۸۵=

همچنین اگر روز اول هفته را جمعه قرار دهیم در این مورد نیز عدد حاصل مضرب ۱۹ است:

۱۱۵۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۷

۱۹* ۶۰۶۴۰۶۹۳۳۷۷۶۴۰۸۵۱۴۳=

۶- نماز ظهر همیشه چهار رکعت است، بجز نماز جمعه که ۲ رکعت است عدد زیر که بیانگر این واقعیت است مضرب ۱۹ می باشد:

۴۴۴۴۴۴۲

۲۳۳۹۱۸ *۱۹=

۷- حاصلضرب ۴ × ۳ × ۴ × ۴ × ۲ برابر است با ۳۸۴ و این عدد عبارت است از ۱۱۴ در مبنای ۱۹ . به عبارت دیگر عدد ۱۱۴ درمبنای ۱۹ می شود ۳۸۴ و می دانیم که ۱۱۴ تعداد سوره های قرآن و مضرب ۱۹ است.

۴*۱=۴

۱*۱۹=۱۹

۱*۳۶۱=۳۶۱

۴+۱۹+۳۶۱=۳۸۴

می توان گفت معجزه ریاضى قرآن شامل نماز نیز می شود.

××××××××××××

چرا سوره فاتحه باید به عربى خوانده شود؟ پاسخ: در حروف عربى تنها حروفى که از تکرار آن لبها کاملا با هم تماس پیدا مى کنند، حروف “م” و “ب” است. در حروف فارسى حروف “پ”، “م”، و “ب” است. در سوره کلید(فاتحة) “م” ۱۵ مرتبه و “ب” ۴ مرتبه تکرارشده است در نتیجه، هنگام خواندن سوره کلید، لب ها ۱۹ مرتبه با هم تماس حاصل می کنند. همچنین مقدار عددى “م”، ۴۰ است مقدار عددى “ب”، ۲ است بنابراین:

۶۰۰ = ۴* ۱۵    ۸ = ۲* ۴       ۳۲*۱۹ =۶۰۸=۸ + ۶۰۰

××××××××××××

فعلا از ذکر عددهای طویل مضرب ۱۹ در مورد سوره کلید وارتباط آن با نماز صرف نظر می کنیم اما گفته می شود: عدد زیر با اثبات ریاضى مبنى بر معجزه ریاضى خدا در قرآن که بر پایه عدد ۱۹ قرار دارد، به ما نشان می دهد که در هر نماز کدام سوره از قرآن را باید بخوانیم، چند بار آن را بخوانیم، چند بار به رکوع برویم، چند بار سجده کنیم، و چند بار تشهد(شهادت به یگانگی خدا) بگوییم. براى تشکیل این عدد ابتدا شماره سوره کلید(۱)، را مینویسم، سپس شماره نماز، به دنبال آن تعداد تکرار سوره کلید در آن نماز، سپس تعداد رکوع ها، و سجودها و تشهدهاى آن نماز را مینویسم. براى مثال نماز سحر به اینصورت در مى آید:

۱ (شماره سوره کلید)، ۱ (شماره نماز اول)، ۲ (دفعاتى که سوره کلید را میخوانیم)، ۲ (تعداد رکوع ها در نماز اول)، ۴ (تعداد سجودها در نماز اول)، ۱ (تعداد تشهدها در نماز اول). همین کار را براى بقیه نمازها انجام می دهیم عدد حاصل مضرب ۱۹ است:

= ۵۴۴۸۲ ۴۳۳۶۲ ۳۴۴۸۲ ۲۴۴۸۲ ۱۲۲۴۱ ۱

۱۹*۵۹۰۷۴۳۳۹۳۸۰۷۶۲۲۳۳۳۴۸۷۰۷۸

اگر سوره کلید، شماره ۱، را کنار همه نمازها بگذاریم، تا معلوم شود که سوره شماره ۱ براى همه نمازها است. عدد ما باز مضرب ۱۹ است:

= ۵۴۴۸۲ ۱ ۴۳۳۶۲ ۱ ۳۴۴۸۲ ۱ ۲۴۴۸۲ ۱ ۱۲۲۴۱ ۱

۱۹*۵۹۰۷۴۲۷۶۴۳۲۲۸۶۷۴۸۱۲۲۹۵۸۷۰۷۸

××××××××××××

با این حال بعضی معتقدند که اعجاز ۱۹ مخصوص قرآن است مثلا یک مقاله( http://www.quran-islam.org/main_topics/islam/pillars/al-salat/the_code_19_(P1203).html ) با ذکر اعداد و ارقامی نتیجه گرفته است که اعجاز ۱۹ مخصوص قرآن است وشامل نماز نمی شود. ما در این جا به نقد این مقاله می پردازیم تا ثابت شود که نه تنها اعداد ذکر شده در آن مقاله اعجاز ۱۹ برای نماز را رد نمی کند بلکه مؤید آن است: در این مقاله؛ مهمترین دلیل این است که اگر مانند شماره ۱ به جای عدد ۲۴۴۳۴ بنویسیم ۴۳۲۴۴ این عدد نیز بر ۱۹ بخشپذیر است: ۴۳۲۴۴= ۱۹*۲۲۷۶ و مجموع ارقام خارج قسمت نیز ۱۷ می شود!

پاسخ این است که شماره ۱ یک پشتیبان داشت و آن شماره ۲ بود و با توجه به این مطلب عدد شما یعنی  ۴۳۲۴۴ هم که مضرب ۱۹ است نه تنها رد کننده ی مطلب ما نیست بلکه در ادامه مؤید است زیرا اگر عدد ۴۳۲۴۴ را مانند شماره ۲ به صورت ۴۱۳۲۲۳۴۴۴۵ بنویسیم این عدد مضرب ۱۹ نیست اما اگر به صورت ۴۲۳۴۲۱۴۵۴۳ بنویسیم مضرب ۱۹ است! و این نشان دهنده ۴رکعت بودن نماز ظهر، ۳رکعت بودن نماز مغرب، ۲رکعت بودن نماز صبح، ۴رکعت بودن نماز عشاء و ۴رکعت بودن نماز عصر می باشد. در این صورت تایید می شود که مضرب ۱۹ بودن ۴۳۲۴۴ هم تایید اعجاز ۱۹ برای رکعات نمازها است با قالب موجود: ۲۴۴۳۴! دقت شود!

مقاله در ادامه وقتی می بیند که عدد ۴۱۳۲۲۳۴۴۴۵ مضرب ۱۹ نشده همچنین به صورت ۱۴۲۳۳۲۴۴۵۴ نیز که تعداد رکعات را بعد از شماره نماز قرار دهیم باز هم مضرب ۱۹ نیست عدد ۲۲ که مجموع ۱۷ و ۵ است به انتهای عدد اضافه شده تا مضرب ۱۹ شود یعنی این عدد: ۱۴۲۳۳۲۴۴۵۴۲۲ اما باید بگوییم اگر قرار باشد عدد ۲۲ اضافه شود هر کس با توجیه خود عدد دیگری جایگزین می کند و این دیگر اعجاز نیست. بنابراین در مقاله مذکور عدد زیر نیز که ارقامی به انتها افزوده شده تا بالاخره مضرب ۱۹ شود پذیرفته نیست:

۵۱۷۱۷۷۸۶ ۱۴۲۳۳۲۴۴۵۴ که در آخر آن ۵ وعده نماز با ۱۷ رکعت در ۱ روز با ۷ تعداد آیات سوره کلید و ۷۸۶ مقدار عددی سوره کلید را قرار داده تا مضرب ۱۹ شود!

همچنین در مقاله فوق اعداد دیگری هست که در مورد شماره های ۴و۵ همان اعدادی است که ذکر کرده ایم یعنی اعداد:

۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ و ۱۵ ۷ ۱۷ ۶ ۱۷ ۵ ۱۷ ۴ ۱۷ ۳ ۱۷ ۲ ۱۷ ۱ وبنابراین اعجاز ۱۹ برای نماز نفی نمی شود

همچنین در مورد شماره ۶ اگر متناسب با ۴۴۴۴۴۴۲ بنویسیم ۳۳۳۳۳۳۱ عدد جدید مضرب ۱۹ نیست وبنابراین در آن مقاله به این عدد پرداخته نشده.

بعضی اعداد دیگر که در مقاله مذکور آمده اگر آنها را بپذیریم باز هم تایید اعجاز ۱۹ است نه رد آن زیرا اولا بعضی از آنها به ۴۳۲۴۴ ربط ندارد ثانیا به فرض ارتباط با توجه به مطلب مهمی که گفتیم اثبات ۴۳۲۴۴ نیز اثبات اعجاز ۱۹ است نه رد آن! مثلا اعداد زیر:

۱۷۱۴۳۲۴۴ که در آن ۱۷ و ۱ در سمت چپ عدد ۴۳۲۴۴ بیانگر کل رکعات در ۱ شبانه روز است.

۵۱۷۱۷۸۶۷ که در آن به ترتیب از سمت چپ: ۵ وعده نماز با ۱۷ رکعت در ۱ روز با ۷۸۶ مقدار عددی سوره کلید و ۷ تعداد آیات سوره کلید.

۵ ۴۴۸۲ ۵ ۴۴۸۲ ۴ ۲۲۴۱ ۳ ۳۳۶۲ ۲ ۴۴۸۲ ۱ ۱ این عدد به جهت مقابله با ارکانی است که برای نماز ذکر شد که برای رسیدن به مضرب ۱۹ عدد ۵ به آخر افزوده شده است.

وتنها این عدد می ماند که متناسب با شماره ۳ است و مضرب ۱۹ :

۴۱۲۴۴ ۷ ۴۳۲۴۴ ۶ ۴۳۲۴۴ ۵ ۴۳۲۴۴ ۴ ۴۳۲۴۴ ۳ ۴۳۲۴۴ ۲ ۴۳۲۴۴ ۱

واین که شروع هفته را جمعه قرار دهیم:

۴۳۲۴۴ ۷ ۴۳۲۴۴ ۶ ۴۳۲۴۴ ۵ ۴۳۲۴۴ ۴ ۴۳۲۴۴ ۳ ۴۳۲۴۴ ۲ ۴۱۲۴۴ ۱

لیکن با توجه به آن چه گفته شد این مورد نمی تواند دلیل نقضی بر اعجاز ۱۹ در اثبات قالب نماز باشد.

باز هم یادآور می شویم که نویسنده مقاله اشاره شده منکر اعجاز ۱۹ برای قرآن وپیام های آن نیست بلکه تعمیم آن به نماز را نمی پذیرد.

اما از آنجا که اولا؛ نماز هم ذکر است و خداوند فرموده: “انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون” وثانیا؛ مهمترین سؤالی که می پرسند این است که چرا رکعات نماز در قرآن نیامده؟! مطالب فوق در جهت تعمیم اعجاز ۱۹ به نماز می تواند مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *