طرح ریاضی “بسم الله الرحمن الرحیم” ۲

 علاوه بر مواردی که در اینجا صفحه گفته شد،
یازده مورد دیگر از اعجاز ریاضی “بسم الله الرحمن الرحیم” که توسط ۲۰۹ (مهدی سلیمی) تحقیق شده است :

 ۲۰- اگر ردیف کلمات، حروف ومقادیر عددی هر کدام به صورت انباشتی محاسبه شود به مضرب ۱۹ می رسیم:

 ۱۳۱۰۲۳۷۱۶۸۶۱۳۴۹۷۱۰۱۹۷۸۶

۲۱- وقتی که ۱- ردیف، ۲- مجموع مقدار عددی اولین وآخرین حرفو ۳- ردیف حروف، را در نظر بگیریم به مضرب ۱۹ می رسیم:

۱۴۲۱۲۳۲۶۱۲۳۴۳۵۱۱۲۳۴۵۶۴۴۱۱۲۳۴۵۶

۲۲- پس از ردیف کلمات، مقادیر عددی حروف وسپس ردیف حروف را قرار می دهیم؛ عدد حاصل مضرب ۱۹ است:

۱۲۶۰۴۰۱۲۳۲۱۳۰۳۰۵ ۴۵۶۷۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹

۲۳- فقط شماره حروف را از آخر به اول کنار هم می گذاریم؛ حاصل مضرب ۱۹ است (در حالی که مثلا در عدد ۱۷ این مطلب صدق نمی کند):

۱۰۰۹۵۶۴۰۰۷۹۶۹۱۱۱۶۳۷۴۲۰۴۰۲۸۵۹*۱۹= ۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱

۲۴- مقدار عددی دو کلمه “الله الرحمن” در کنار هم مضرب ۱۹ است: ۳۴۹۱*۱۹= ۶۶۳۲۹ (پس از کلمه “الله”، “الرحمن” است)

۲۵-وقتی تعداد حروف در دو کلمه “الرحمن”=۶ و”الرحیم”=۶ را کنار هم قرار می دهیم عدد ۶۶ را می بینیم که برابر مقدار عددی کلمه “الله” است، وآن گاه که مقدار عددی دو کلمه “الرحمن الرحیم” در کنار هم باشند مضرب ۱۹ است: ۱۹*۱۷۳۳۱=۳۲۹۲۸۹ (خداوند، رحمان ورحیم است)

۲۶- مقدار عددی سه کلمه “الله الرحمن الرحیم” نیز که با هم جمع شوند مضرب ۱۹ است: ۱۹*۳۶=۶۸۴ (خداوند، رحمان ورحیم است)

۲۷- این اصل، حروف “الله” در هر کلمه را نشان می دهد که مضربی از ۱۹ است: ۵۳۹۱۱۸*۱۹=۱۰۲۴۳۲۴۲

۲۸- آن گاه که مجموع ارقام مقادیر عددی حروف را در نظر می گیریم(۲+۶+۰+۴+۰+۱+…) برابر ۶۶ می شود که مساوی مقدار عددی کلمه الله است واگر ارقام ردیف کلمات را نیز که برابر ۱۰ است(۱+۲+۳+۴) بیفزاییم(به اصل ۴ نگاه کنید) مساوی ۷۶ می شود که مضرب ۱۹ است(۱۹*۴).

۲۹- جمع ارقام در کلمه “الرحیم” (۱+۳+۲+۸+۱+۴) برابر ۱۹ است چنان که در مجموع مقدار عددی این کلمه (۲+۸+۹) نیز برابر ۱۹ است.

۳۰-عبارت “بسم الله الرحمن الرحیم” یک جمله است که مقدار عددی آن ۷۸۶ می باشد این دو عدد در کنار هم مضرب ۱۹ است: ۹۴*۱۹= ۱۷۸۶

و چنان چه پس از این عدد جمع حروف را قرار دهیم باز هم مضرب ۱۹ است : ۹۴۰۱*۱۹=۱۷۸۶۱۹ لیکن به جهت آن که ترکیبی خواهد بود از اصل ۱ وآن چه در ابتدای این اصل گفتیم، بنابراین ما آن را یک اصل مستقل قرار ندادیم. همچنان که اگر شماره کلمه وتعداد حروف هر کلمه را از آخر به اول بنویسیم باز هم مضرب ۱۹ داریم: ۴۶۳۶۲۴۱۳ لیکن به جهت این که این مطلب با مقادیر عددی صدق نمی کند آن را یک اصل مستقل قرار نمی دهیم تا خاطرنشان کرده باشیم مضرب های ۱۹ در این طرح رحمانی از نظم خاصی نیز پیروی می کند.

موارد دیگری از اعجاز ریاضی “بسم الله الرحمن الرحیم” در ارتباط با کل قرآن وجود خواهد داشت که می تواند مورد تحقیق قرار گیرد مثل این که تعداد کلمه “بسم” یا “ب” و “اسم” ودیگر کلمات بسمله که آیا در قرآن مضرب ۱۹ است ویا در طرحی قرار می گیرد که منتج به مضرب هایی از ۱۹ می شود؟ آن چه فعلا می دانیم این که کلمه “الله” در شکلهای مختلف نوشتاری آن (غیر از “اللهم”) در قرآن ۲۶۹۸ بار و صفت رحمانیت ورحیمیت خداوند به ترتیب ۵۷ و ۱۱۴ بار آمده که سه عدد فوق مضربی از ۱۹ هستند اما چه بسا این کلمات دقیقا به همان صورتی که در بسمله نوشته شده اند نیز نظم ریاضی داشته باشند.

نکته جالبدر مورد “بسم الله الرحمن الرحیم” این که می دانیم این عبارت قرآنی ۱۱۴(۱۹*۶) بار در قرآن آمده ومی دانیم که این آیه در سوره حمد آیه ۱ ، در سوره توبه نیامده، در دیگر سوره ها در ابتدا ولی بدون شماره و در سوره نمل علاوه بر ابتدا در آیه ۳۰ نیز آمده! حال اگر به همان صورتی که در قرآن شماره گذاری شده (وقرار گرفتن آن را در ابتدای دیگر سوره ها آیه شماره صفر به حساب آوریم) شماره این آیه را در سمت راست شماره سوره قرار دهیم واعداد را جمع کنیم حاصل جمع مضربی از ۱۹ است! و این نکته بسیار شگفتی است. یعنی به این صورت:

۱۱+۲۰+۳۰+۴۰+۵۰+۶۰+۷۰+۸۰+۱۰۰+۱۱۰+۱۲۰+…+۲۷۰+۲۷۳۰+۲۸۰+…+۱۱۴۰= ۶۸۱۹۱= ۱۹*۳۵۸۹

برای مشاهده مواردی دیگر از اعجاز عددی “بسم الله الرحمن الرحیم” و شگفتی های دیگر “عدد ۱۹” در مورد حروف مقطعه ، کلمه ی الله و موارد دیگر و نیز شگفتی های “عدد ۷” این اصطلاحات و مانند آن ( “معجزه ریاضی قرآن” یا ” طرح ریاضی قرآن” و… ) را در اینترنت جستجو نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *