اعجاز اولین آیه – فراتر از احتمالات

 [۱:۱]  بسم الله الرحمن الرحیم [۱:۲]  الحمد لله رب العلمین [۱:۳]  الرحمن الرحیم [۱:۴]  ملک یوم الدین [۱:۵]  ایاک نعبد وایاک نستعین [۱:۶]  اهدنا الصرط المستقیم [۱:۷]  صرط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین

مقدمه:

 آیه ی «بسم الله الرحمن الرحیم» که اولین آیه از اولین سوره قرآن کریم است دارای طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه “بسم الله الرحمن الرحیم” را می سازند . مقدار عددی یک حرف، ارزش عددی است که به آن حرف داده شده است. در ادامه مقدار عددی هر حرف الفبای عربی را به همراه مقدار عددی آن نشان داده شده است. قرار دادن این مقادیر با کشف عدد ۱۹ به عنوان مبنای ریاضی قرآن همزمان نبوده بلکه در زمان نزول قرآن وقبل از آن نیز معمول بوده است که ترتیب این حروف با کلمات “ابجد هوّز حطّی کلمن سعفص قرشت ثخّذ ضظغ” خوانده می شود. به هر حال همان گونه که کشف عدد ۱۹ ونظم ریاضی قرآن وارتباط این نظم با مقادیر حروف اراده الهی است ابتکار اولیه در قرارداد این مقادیر نیز خارج از اراده خداوند نخواهد بود به ویژه وقتی که اعجاز ریاضی “بسم الله الرحمن الرحیم” را می بینیم. ضمن این که اگر این مقادیر را به ترتیب کنار هم بگذاریم عدد ۵۸رقمی حاصل مضرب ١٩ می باشد:

١٢٣۴۵۶٧٨٩١٠٢٠٣٠۴٠۵٠۶٠٧٠٨٠٩٠١٠٠٢٠٠٣٠٠۴٠٠۵٠٠۶٠٠٧٠٠٨٠٠٩٠٠١٠٠٠= ۱۹*… (باقیمانده: ۰)

   اطلاعات لازم برای بررسی این سیستم در جدول زیر جمع آوری شده است که می توانیم اصول زیر را بر مبنای عدد ۱۹ به دست آوریم: از این نرم افزار نیز می توانید استفاده کنید: نرم افزار رقم شمار قرآن

همچنین این پاورپوینت را نیز می توانید بارگذاری کنید: رابطه-۱-۱۱اعجاز-عددی-در-بسم-الله-۰۰

                     

آیه ۱ – بسم الله الرحمن الرحیم … از ۱۹ حرف تشکیل شده است. ۱۹= ۶+۶+۴+۳

آیه ۲ – شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را بنویسیم و بعد از شماره  هر کلمه تعداد حروف آن کلمه یعنی ۳ و ۴ و ۶ و ۶ را بنویسیم. این ترتیب ردیف کلمات و بدنبال آن تعداد حروف هر کلمه، عدد ۸ رقمی را می سازد که دو بار مضرب ۱۹ است.

۱۳۲۴۳۶۴۶=۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶

همچنین اگر شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را از آخر به اول بنویسیم و بعد از شماره هر کلمه تعداد حروف آن کلمه یعنی ۳ و ۴ و ۶ و ۶ را بنویسیم عدد حاصل مضرب ۱۹ است.

۴۶۳۶۲۴۱۳ ÷ ۱۹ = ۲,۴۴۰,۱۲۷

آیه ۳ – شماره ترتیب  هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و بعد از شماره هر کلمه، مقدار عددی (ابجد) هر کلمه را می نویسیم. یعنی به جای تعداد حروف هر کلمه در آیه ۲، مقدار عددی آن را قرار می دهیم. عدد بدست آمده ۱۵ رقم خواهد داشت که آن هم مضربی از ۱۹ است.    ۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹

آیه ۴ – شماره ترتیب هر کلمه یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را می نویسیم و بعد از شماره هر کلمه شماره ابجد هر حرف را تک تک و به ترتیب می نویسیم. یعنی به جای مقدار عددی کل کلمه در آیه ۳، مقدار عددی هر حرف را به دنبال یکدیگر پس از ردیف آن کلمه قرار می دهیم . عدد حاصل ۳۷ رقم دارد و مضربی از ۱۹ است. ۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

آیه ۵ – در آیه ۴ ، ردیف هر حرف هر کلمه را نیز قبل از مقدار عددی آن قرار می دهیم : عدد حاصل ۵۶ رقمی بوده و حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۲۲۶۰۳۴۰۲۱۱۲۳۰۳۳۰۴۵۳۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۴۰۶۵۰۴۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۱۰۶۴۰

آیه ۶ – پس از ردیف کلمه، جمع مقدار عددی حرف اول و آخر آن کلمه را قرار می دهیم : حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۴۲۲۶۳۵۱۴۴۱        (۴۰+۱)۴ (۵۰+۱)۳ (۵+۱)۲ (۴۰+۲)۱

آیه ۷ – بدنبال ردیف کلمات جمع مقدار حروف و مقدار عددی هر کلمه را می نویسیم : حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵       (۲۸۹+۶)۴ (۳۲۹+۶)۳ (۶۶+۴)۲ (۱۰۲+۳)۱

آیه ۸ – بدنبال شماره ردیف هر کلمه تعداد کلی حروف کلمات را تا کلمه مورد نظر قرار می دهیم. حاصل مضربی از ۱۹ است . ۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹              (۶+۶+۴+۳)۴ (۶+۴+۳)۳ (۴+۳)۲ (۳)۱

آیه ۹ – همان کاری که در اصل ۸ با تعداد حروف هر کلمه انجام دادیم با مقدار عددی کلمات انجام می دهیم : عدد حاصل مضربی از ۱۹ است . ۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶     (۲۸۹+۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۳۲۹+۶۶+۱۰۲) (۶۶+۱۰۲) (۱۰۲)

آیه ۱۰ – حروف بسم الله الرحمن الرحیم را به ترتیب از ۱ تا ۱۹ شماره گذاری می کنیم و ارزش عددی هر حرف را قبل از آن قرار می دهیم با این کار عدد ۶۲ رقمی بدست می آید که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

آیه ۱۱ – در اصل ۱۰ در انتهای ارقام مربوط به هر کلمه شماره ردیف آن کلمه را اضافه می کنیم نتیجه آن یک عدد ۶۶ رقمی است که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

آیه ۱۲ – اعداد مورد استفاده در اصل ۱۱ را در نظر بگیرید و ترتیب ردیف کلمات را با مقدار عددی آنها عوض می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹

آیه ۱۳ – اعداد مورد استفاده در اصل ۱۲ را در نظر بگیرید ؛ مقدار عددی را از آخر به اول منتقل می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۲۸۹۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

آیه ۱۴ – برای هر کلمه بسم الله الرحمن الرحیم ؛ الف- تعداد حروف کلمه، ب- جمع کل مقدار عددی آن کلمه و ج- مقدار عددی هر حرف کلمه را می نویسیم. عدد ۴۸ رقمی حاصل مضربی از ۱۹ می باشد.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

آیه ۱۵ – در اصل ۱۴ جمع کل مقدار عددی هر کلمه را به انتهای اعداد مربوط به آن کلمه انتقال می دهیم (جای ب و ج را عوض می کنیم) این عددی هنوز ۴۸ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد.

۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹

آیه ۱۶ – اجازه دهید هر کلمه از بسم الله الرحمن الرحیم را با ترتیب شماره حروف آن نشان دهیم یعنی کلمه اول (بسم) را با ۱۲۳ جایگزین می کنیم کلمه دوم (الله) را با ۴۵۶۷ کلمه سوم (الرحمن) را با ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ کلمه چهارم (الرحیم)را با ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ وآن گاه جمع کنیم حاصل جمع مضرب ۱۹ است: ۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ = ۱۹ × ۷۹۱۷۱۷۳۰۳۸

آیه ۱۷ – اصل ۱۶ را در نظر بگیرید بجای جمع زدن در انتهای هر عدد شماره ترتیب ردیف کلمه را می نویسم. این عدد ۳۳ رقمی و مضربی از ۱۹ می باشد:  ۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۷۱۸۱۹۴

آیه ۱۸ – می دانیم که بسم الله الرحمن الرحیم از ۴ کلمه و ۱۹ حرف با جمع مقدار عددی ۷۸۶ تشکیل شده است. حال این سه عدد را پشت سر هم می نویسیم. حاصل مضربی از ۱۹ است:   ۴۱۹۷۸۶ = ۱۹ × ۲۲۰۹۴

آیه ۱۹ – بسم الله اولین آیه قرآن است یا بگوییم ۱ آیه است. آن مرکب از ۱۹ حرف عربی است. این ۱۹ حرف از چهار کلمه با تعداد حروف در هر کلمه بترتیب ۳، ۴، ۶ و ۶ تشکیل می شود یعنی یک عدد هفت رقمی بقرار زیر داریم که سه بار مضرب ۱۹ است:  ١٧۴× ١٩×١٩×١٩×=١١٩۳۴۶۶

آیه ۲۰- اگر ردیف کلمات، حروف ومقادیر عددی هر کدام به صورت انباشتی محاسبه شود به مضرب ۱۹ می رسیم:

 ۱۳۱۰۲۳۷۱۶۸۶۱۳۴۹۷۱۰۱۹۷۸۶

آیه ۲۱- وقتی که ۱- ردیف، ۲- مجموع مقدار عددی اولین وآخرین حرفو ۳- ردیف حروف، را در نظر بگیریم به مضرب ۱۹ می رسیم:

۱۴۲۱۲۳۲۶۱۲۳۴۳۵۱۱۲۳۴۵۶۴۴۱۱۲۳۴۵۶

آیه ۲۲- پس از ردیف کلمات، مقادیر عددی حروف وسپس ردیف حروف را قرار می دهیم؛ عدد حاصل مضرب ۱۹ است:

۱۲۶۰۴۰۱۲۳۲۱۳۰۳۰۵ ۴۵۶۷۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹

آیه ۲۳- فقط شماره حروف را از آخر به اول کنار هم می گذاریم؛ حاصل مضرب ۱۹ است (در حالی که مثلا در عدد ۱۷ این مطلب صدق نمی کند):

۱۰۰۹۵۶۴۰۰۷۹۶۹۱۱۱۶۳۷۴۲۰۴۰۲۸۵۹*۱۹= ۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱

آیه ۲۴- مقدار عددی دو کلمه “الله الرحمن” در کنار هم مضرب ۱۹ است: ۳۴۹۱*۱۹= ۶۶۳۲۹ (پس از کلمه “الله”، “الرحمن” است)

آیه ۲۵- وقتی تعداد حروف در دو کلمه “الرحمن”=۶ و”الرحیم”=۶ را کنار هم قرار می دهیم عدد ۶۶ را می بینیم که برابر مقدار عددی کلمه “الله” است، وآن گاه که مقدار عددی دو کلمه “الرحمن الرحیم” در کنار هم باشند مضرب ۱۹ است: ۱۹*۱۷۳۳۱=۳۲۹۲۸۹ (خداوند، رحمان ورحیم است)

آیه ۲۶- مقدار عددی سه کلمه “الله الرحمن الرحیم” نیز که با هم جمع شوند مضرب ۱۹ است: ۱۹*۳۶=۶۸۴ (خداوند، رحمان ورحیم است)

آیه ۲۷- این اصل، حروف “الله” در هر کلمه را نشان می دهد که مضربی از ۱۹ است: ۵۳۹۱۱۸*۱۹=۱۰۲۴۳۲۴۲

آیه ۲۸- آن گاه که مجموع ارقام مقادیر عددی حروف را در نظر می گیریم(۲+۶+۰+۴+۰+۱+…) برابر ۶۶ می شود که مساوی مقدار عددی کلمه الله است واگر ارقام ردیف کلمات را نیز که برابر ۱۰ است(۱+۲+۳+۴) بیفزاییم(به اصل ۴ نگاه کنید) مساوی ۷۶ می شود که مضرب ۱۹ است(۱۹*۴).

آیه ۲۹- جمع ارقام در کلمه “الرحیم” (۱+۳+۲+۸+۱+۴) برابر ۱۹ است چنان که در مجموع مقدار عددی این کلمه (۲+۸+۹) نیز برابر ۱۹ است.

آیه ۳۰- عبارت “بسم الله الرحمن الرحیم” یک جمله است که مقدار عددی آن ۷۸۶ می باشد این دو عدد در کنار هم مضرب ۱۹ است: ۹۴*۱۹= ۱۷۸۶

و چنان چه پس از این عدد جمع حروف را قرار دهیم باز هم مضرب ۱۹ است : ۹۴۰۱*۱۹=۱۷۸۶۱۹ لیکن به جهت آن که ترکیبی خواهد بود از اصل ۱ وآن چه در ابتدای این اصل گفتیم، بنابراین ما آن را یک اصل مستقل قرار ندادیم. همچنان که اگر شماره کلمه وتعداد حروف هر کلمه را از آخر به اول بنویسیم باز هم مضرب ۱۹ داریم: ۴۶۳۶۲۴۱۳ لیکن به جهت این که این مطلب با مقادیر عددی صدق نمی کند آن را یک اصل مستقل قرار نمی دهیم تا خاطرنشان کرده باشیم مضرب های ۱۹ در این طرح رحمانی از نظم خاصی نیز پیروی می کند.

 به این مقاله نیز مراجعه فرمایید: ماورای احتمالات

 یازده آیه اخیر(۲۰-۳۰) توسط ۲۰۹ (مهدی سلیمی) تحقیق شده است.

اتفاق یا طرح الهی

آیا ممکن است که چنین سیستم ریاضی پیچیده، در هم بافته کاملا هیبت انگیز، غیر از اتفاق چیز دیگری نباشد؟ یا این که بگوییم بسم الله در یک راه معینی ساخته شده که منتج به یک سیستم ریاضی فوق العاده شود. حال بیایید حساب کنیم کدام توضیح مبنی بر تئوری احتمالات بیشتر مورد قبول است؟

بر اساس محاسبه ، احتمال شانسی اتفاق افتادن پدیده ریاضی در اصل ٢ و اصل ٣ کمتر از ١ در ٣۵ میلیون است و احتمال پدیده ریاضی در اصل ٢و ٣و ۴ که تصادفی اتفاق بیفتد، ۱به ۶٨٣٢٢٨۴۶۶٠٠۶٠٧٧٧ ! این عدد نزدیک به هفت کوادریلیون است! بنابراین، تقریبا یک در هفت کوادریلیون احتمال وجود دارد که فقط اصل ٢و اصل ٣و اصل ۴ تصادفی اتفاق بیفتد همانطور که ملاحظه می کنید احتمال این که چنین دسته بندی های عددی با تصادف اتفاق افتاده باشد بی نهایت کوچک است. پر واضح است همچنان که هر چه بیشتر این اصل ها را مورد رسیدگی قرار دهیم این احتمال به صفر خواهد رسید. بنابراین شخص باید غیر منطقی باشد که حتی پیشنهاد کند که ترکیب ریاضی بسم الله چیزی بیشتر از یک تصادف محض نیست. اگر احتمالات تصادف را رد کنیم، آن وقت مجبوریم تعریف دیگر را قبول کنیم که بسم الله عمدا در یک روش خاص (یک طرح الهی) ساخته شده است که منتج به این سیستم ریاضی فوق العاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *