روز آخر

 

آخر شدن دنيا
متن این مقاله از دکتر رشاد خلیفه است
_________________________________________________________

(خدا) داناى آينده است؛

او آينده را براى هيچکس آشکار نميکند.

فقط به رسولى که او انتخاب کند،

اخبارى خاص از گذشته و آينده را آشکار ميکند. [۲۷، ۷۲:۲۶]

__________________________________________________________. ما از ۸_۱۸:۷ و ۱۵_۶۹:۱۳ مى آموزيم که اين دنيا آخر خواهد شد. زمين و آسمان جديدى جايگزين آسمانها و زمين فعلى خواهد شد (۱۴:۴۸).

نشانه هاى نزديک شدن آخر دنيا

قرآن نشانه هاى بسيارى فراهم ميکند، و ميگويد که وسايل آشکار شدن آخر دنيا داده شده است (۴۷:۱۸). نشانه هايى که در قرآن داده شده است عبارتند از :

۱. تکه شده ماه : اين قبلا ً در ژوييه سال ۱۹۶۹ هنگاميکه ما بر روى کره ماه فرود آمديم و سنگهاى ماه را آورديم، اتفاق افتاد. مردم زمين هم اکنون ميتوانند به بسيارى از موزه ها، دانشگاه ها، و رسد خانه ها بروند تا قطعات ماه را ببينند.

۲. کشف کد رياضى قرآن بر اساس عدد ۱۹ (۳۷_۷۴:۳۰): در سال ۱۹۷۴-۱۹۶۹ بوقوع پيوست.

۳. موجود (۲۸:۸۲) : “ساخته شده از اجزاء زمينى، مردم را آگاه ميسازد که نسبت به آفريدگارشان غافل بوده اند.” موجود ساخته شده از اجزاء زمينى ظاهر شد و وسيله اى بود براى آشکار کردن کد رياضى قرآن، و اعلام ميکرد که دنيا از پيغام خدا غافل بوده است؛ آن موجود کامپيوتر است. توجه داشته باشيد که مجموع ارقام تشکيل دهنده ۲۷:۸۲ ميشود ۱۹.

۴. ظاهر شده رسول ميثاق خدا (۳:۸۱) : همانطور که در ضميمه ۲ مفصلا ً توضيح داده شده، رسول يکى کننده، در قرآن پيشگويى شده است که بعد از همه پيغمبرانى که کتاب تحويل دادند مى آيد، تا همه را پاک و متحد نمايد. اين پيشگويى در رمضان سال ۱۴۰۸ هجرى بوقوع پيوست.

۵. دود (۴۴:۱۰) : بعد از اينکه رسول ميثاق خدا پيغام يکى شده را تحويل داد، و اعلام کرد که تنها دين قابل قبول از نظر خدا اسلام (تسليم) است، دود مى آيد.

۶. يأجوج و مأجوج : آنها دوباره ظاهر ميشوند، بر طبق نقشه خدا، در سال ۱۷۰۰ هجرى (سال ۲۲۷۱ ميلادى). ياجوج و ماجوج در ۱۸:۹۴ و ۲۱:۹۶ ذکر شده اند. اگر آيات را از ۱۸:۹۴ تا آخر سوره ۱۸ بشماريد، ۱۷ ميشود. اگر آيات را از ۲۱:۹۶ تا آخر سوره ۲۱ بشماريد، متوجه ميشويد که باز هم ۱۷ ميشود. اين نشانه قرآن است که ياجوج و ماجوج در سال ۱۷۰۰ هجرى دوباره ظاهر ميشوند.

پنهان نخواهد ماند [۲۰:۱۵)

آيه ۱۵ از سوره ۲۰ ما را آگاه ميسازد که آخر دنيا بوسيله خدا، قبل از آخر شدن دنيا آشکار خواهد شد، و سوره ۱۵ آيه ۸۷ زمان رويداد آن را به ما ميدهدک

__________________________________________________________

ما به تو هفت جفت را داده ايم، و قرآن عظيم. [۱۵:۸۷]

__________________________________________________________

هفت جفت، ۱۴ پاراف قرآنى است. مجموع مقدار عددى اين پايه هاى عظيم معجزه قرآن، زمان آخر دنيا را نمايان ميسازد. قابل توجه است که آيه ۸۵ از سوره ۱۵ ميگويد : “آخر دنيا مسلما ً خواهد آمد.” آيه بعد، ۱۵:۸۶، به ما ميگويد که خدا آفريدگار اين دنيا است، و البته او ميداند چه وقت آخر خواهد شد. آيه بعدى، ۱۵:۸۷ ميگويد که چه موقع دنيا آخر خواهد شد. همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده است، مقدار عددى “هفت جفت” پاراف قرآنى ميشود ۱۷۰۹ (همچنين به جدول ۱ از ضميمه ۱ توجه کنيد). بر طبق ۱۵:۸۷، دنيا تا ۱۷۰۹ سال قمرى از زمانى که اين پيشگويى در قرآن ذکر شده است، پابرجا خواهد بود. به اين معنا که دنيا در سال ۱۷۱۰ هجرى آخر خواهد شد. اين عدد بر ۱۹ قابل قسمت است؛ ۹۰۱۹ = ۱۷۱۰.

آشکار شدن اين اطلاعات در سال ۱۴۰۰ هجرى انجام گرفت، ۳۰۹ سال قبل از پيشگويى آخر شدن دنيا (۳۰۹=۱۴۰۰_۱۷۰۹). عدد ۳۰۹ عددى است قرآنى (۱۸:۲۵)، و با آخر شدن دنيا ارتباط دارد (۱۸:۲۱). شکل خاص نوشته شدن ۳۰۹ در آيه ۱۸:۳۵، “سيصد سال باضافه نه،” نشان ميدهد که ۳۰۹ سال قمرى است. اختلاف بين ۳۰۰ سال قمرى و ۳۰۰ سال خورشيدى ۹ سال است.

سال اين کشف، ۱۴۰۰ هجرى، مصادف شد با سال ۱۹۸۰ ميلادى، و ۱۹۸۰ باضافه ۳۰۰ سال خورشيدى ميشود ۲۲۸۰، که همچنين بر ۱۹ قابل قسمت است، ۱۲۰۱۹. بنابراين، دنيا در سال ۱۷۱۰ هجرى آخر ميشود، ۹۰۱۹، که مصادف ميشود با ۲۲۸۰ ميلادى ۱۲۰۱۹. براى کافرانى که اين اثبات محکم قرآنى را قبول نميکنند، آخر دنيا ناگهانى مى آيد (۴۷،۴۴،۶:۳۱ ۱۸۷، ۷:۹۵؛ ۱۲:۱۰۷؛ ۲۱:۴۰؛ ۲۲:۵۵؛ ۲۶:۲۰۲؛ ۲۹:۵۳؛ ۳۹:۵۵؛ ۴۳:۶۶؛ و ۴۷:۱۸).

در حالى که حديث بعنوان منبع تدريس دين حرام شده است(ضميمه ۱۹)، ولى ميتواند بعنوان منبع تاريخى مورد استفاده قرار بگيرد. ما ميتوانيم اطلاعات فراوانى را در مورد وقايع تاريخى و رسم و رسومات در قرون اوليه اسلام بدست آوريم. کتابهاى حديث نشان ميدهند که عقيده بر اين بوده که پارافهاى قرآنى تعيين کننده عمر امت اسلام بوده است. طبق تفسير البيضاوى واقعه تاريخى زير ميتواند توجيهى براى پارافهاى قرآنى باشد. همين واقعه در اتقان السيوطى، چاپ اول، ۱۳۱۸ هجرى، جلد دوم، صفحه ۱۰ آمده است:

جدول ۱ : مجموع مقدار عددى هفت جفت پاراف قرآنى

پاراف قرآن مقدار عددى

_________ ____________

۱. ق ۱۰۰

۲.

۳.

۴.

۵.

۷.

۸.

۹.

۱۰.

۱۱.

۱۲.

۱۳.

۱۴.

________

۱۷۰۹

___________________________________________________________

يهوديان مکه رفتند نزد پيغمبر و گفتند، “قرآن تو داراى پارافهاى ۱. ل. م. است، و اين پارافهاى مدت عمر دين تو را نشان ميدهد. از آنجاييکه “الف” ميشود ۱، و “ل” ميشود ۳۰، و “م” ميشود ۴۰، پس اين به معناى اين است که دين تو تا ۷۱ سال عمر خواهد کرد. ” محمد گفت، “ما ا. ل. م. ص. هم داريم.” آنها گفتند، ” “الف” ميشود ا. “ل” ميشود ۳۰، “م” ميشود۴۰، و “ض” ميشود ۹۰. اين ميشود ۱۶۱ سال. آيا چيز ديگرى داري” پيغمبر گفت، “بله، ا. ل. م. ر.” آنها گفتند اين طولانى تر و سنگين تر است؛ “الف” ميشود ا، “ل” ميشود ۳۰، “م” ميشود ۴۰، و “ر” ميشود ۲۰۰، مجموع آن ميشود ۲۷۱.” آنها بالاخره دست برداشتند، ميگفتند، ما نميدانيم چند تا از اين پاراف ها به او داده شده است!”

[مرجع مشهور السيوطى اتقاق]

___________________________________________________________

اگر چه که اين روايت بسيار معروف است، اما بسيارى از طلاب نميخواستند ارتباط غير قابل انکار بين پارافهاى قرآنى و آخر دنيا را قبول کنند آنها نميتوانستند اين موضوع را قبول کنند صرفا ً به اين دليل که اين محاسبات، آخر شدن دنيا، و روز قضاوت را واقعى ميکند.

برای مطالعه دلایل بیشتر به این مقاله رجوع کنید:

http://hanif.de/havalite/tmp/files/endoftheworld2015.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *