راز حروف مقطعه

حروف مقطعه به مدت ۱۴۰۰ سال بصورت سرّی از اسرار الهی نهفته بود. ولی اکنون، آنرا بعنوان اجزای اصلی این کُد خارق العاده و معجزه گر ریاضی قرآن شناخته ایم.  منظور از بیان حروف مقطعه غالبا در آیه بعد از آن مشخص شده است. پس باید رابطه ای بین حروف رمز و کتاب وجود داشته باشد که مانع از پذیرش هر اشتباهی است در کتاب آسمانی.

حروف مقطعه که شامل ۱۴ حرف از حروف الفباست در ۱۴ شکل متفاوت(غیرتکراری) و در ابتدای ۲۹ سوره از قرآن آمده است که با جمع این اعداد (۱۴+۲۹+۱۴) به عدد ۵۷(۱۹*۳) مى رسیم. ضمنا فقط در ۱۹ سوره از ۲۹ سوره؛ حرف یا حروف مقطعه آیه ی شماره ۱ را مستقلا تشکیل می دهند. در حقیقت چنان که بعضی موارد را در ادامه خواهیم دید حروف مقطعه بیانگر نظم ریاضی قرآن بر مبنای عدد ۱۹ است؛ نظم ریاضی شگفت انگیزی که مشابه آن در کلام مخلوق هرگز یافت نمی شود! خالق عالم قادر مطلقی که جهان را با نظم ریاضی آفریده است کتاب و کلام خود را نیز چنین قرار داده تا هرگز مخلوق را و کلام مخلوق را در کنار او و کنار حکم او قرار ندهیم.

اکنون مواردی از ارتباط حروف مقطعه را با عدد ۱۹ بررسی می کنیم:

۱- حرف مقطعه “ق” در دو سوره ۵۰ و ۴۲ به کار رفته؛ تعداد حرف قاف در این دو سوره، ۱۱۴(۱۹*۶) است. ضمنا تعداد این حرف در این دو سوره مساوی است یعنی در هر سوره, ۵۷ (۱۹*۳) بار آمده است.  چه بسا حرف “ق” نماینده قرآن است زیرا مجموع تعداد دفعات تکرار آن در دو سوره اى که دارای حرف مقطعه “ق” هستند، برابر تعداد سوره هاى قرآن است. علاوه بر این در سوره ۵۰ بعد از “ق” وصف مجید برای قرآن به کار رفته (“ق والقرءان المجید”) که مقدار عددی کلمه “مجید” ۵۷ است. برای مشاهده بقیه موارد به مطلب “اعجاز حرف ق” در وبلاگ مراجعه فرمایید.

 

۲-عبارت « عسق» در آیه ی دوم سوره ی شوریبه کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره ۲۰۹ مرتبه استکه مضربی است از عدد نوزده :۱۹*۱۱ .

 

۳- حرف مقطعه “ص” در سوره هاى ۷، ۱۹و ۳۸ به کار رفته که مجموع تعداد دفعات تکرار این حرف در این سه سوره برابر ۱۵۲=۱۹× ۸ مى باشد.  برای مشاهده بقیه موارد به مطلب “کلمه ی “بسطه” واعجازشگفت انگیز عددی قرآن” در وبلاگ مراجعه فرمایید: http://alzekr.persianblog.ir/post/73/

 

۴- سوره ۳۶ با حروف مقطعه “یس” شروع شده است و مجموع دفعات تکرار هاى این دو حرف در این سوره برابر ۲۸۵=۱۹×۱۵ است.

 

۵- سوره ۱۹ با پنج حرف مقطعه شروع مى شود یعنى “ک، ه، ى، ع، ص” و کل تعداد دفعات تکرار این پنج حرف در این سوره هم برابر ۷۹۸=۱۹×۴۲ است.

 

۶-عبارت « حم » در ۷ سوره غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیهو احقاف تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با ۲۱۴۷ استکه مضربی از نوزده می باشد: ۱۹*۱۱۳ . برای مشاهده ی دیگر موارد اعجاز “حم” به اینجا مراجعه شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/124/

 

۷- حرف مقطعه “نون” که فقط در ابتدای سوره قلم آمده وباید به همین صورت نوشته شود نه به صورت “ن”، به تعداد ۱۳۳(۱۹*۷) بار در این سوره تکرار شده. علت این که این حرف به صورت “نون” صحیح است علاوه بر این که ظاهرا نسخه ای مربوط به قرن اول آن را تایید می کند تاییدات ریاضی بسیاری بر این مطلب هست مثل این که:

۷-۱- به تعداد ۱۳۳ (۱۹*۷) آیه وجود دارد که با سه حرف “نون” خاتمه می یابند. مثل آیه ی ۲:۴ (… وبالأخرة هم یوقـنون). ۱۳۳مین آیه (آخرین آیه) از این مجموعه آیات, از آخر قرآن نیز ۱۳۳مین آیه است(… فلهم اجر غیر ممنون ۹۵:۶).

۷-۲- به تعداد ۲۲۸ (۱۹*۱۲=۱۱۴*۲) آیه هست که در آنها “نون” وجود دارد چه در آخر آیه یا غیر آخر مثل ۲:۳ (الذین یؤمـنون …) ومثل همین آیه ی ۶۸:۱ (نون والقلم وما یسطرون)

۷-۳- عبارت “نون” دارای دو حرف ن و یک حرف و می باشد تعداد آیاتی که دارای دو حرف ن و یک حرف و می باشند برابر است با ۲۲۸ = ۱۹*۱۲ = ۱۱۴*۲ و قرآن ۱۱۴ سوره و ۲ حرف مقطعه ن دارد. مثل ۵۶:۱۳ (ثلة مـن الأولیـن)

۷-۴- در سوره ۶۸ بعد از “نون” به القلم سوگند یاد شده اکنون ببینیم همه آیات دارای حروف القلم (یعنی: ا ل ق م) وعبارت “نون” چه تعداد است؟ می بینیم که برابر است با ۱۵۲ آیه = ۱۹*۸ !! مثل ۶۹:۴۱ (ومـا هو بقول شاعر قـلیلا مـا تؤمـنون)

۷-۵- در کلمه ی “نون” حرف نون ۲ برابر حرف واو است؛ خیلی عجیب است که تعداد ۲۲۸ (۱۹*۱۲) آیه نیز دارای ۲ نون و ۱ واو هستند مثل ۱۱۱:۲ اکنون آیاتی را ببینیم که تعداد نون ۴ و تعداد واو ۲ باشد در این حالت ۱۳۳ آیه داریم (۱۹*۷) مثل ۸۹:۱۵

۷-۶- تعداد ۱۳۳ (۱۹*۷) آیه هست که در آنها تعداد “ن” و تعداد کلمه الله مساوی است (مثل ۱:۱ و ۹۸:۲ که یک ن و یک کلمه الله دارد یا مثل ۴:۱۰۰ که چهار “ن” وچهار کلمه ی “الله” دارد)

… آری قدرت خداوند بی نهایت است! سراسر قرآن ۱۹ است!(علیها تسعه عشر ۷۴:۳۰)! این که در کلمه ی “نون” دو حرف مقطعه “ن” همراه با یک حرف غیر مقطعه “و” به کار رفته می تواند نقش مهمی را در ارتباط با حروف مقطعه و غیر مقطعه (کل حروف) و در حفاظت از کل قرآن ایفا کند که چه بسا به این خاطر خداوند می فرماید “نون والقلم و ما یسطرون” یعنی قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است. ارزش عددی ن ۵۰ وبنابراین ارزش عددی دو حرف ن مساوی ۱۰۰ است که مساوی مقدار عددی حرف مقطعه ق (نماینده قرآن) است. در ۱۹ آیه اولی قرآن (۱:۱ تا ۲:۱۲)، تعداد ۵۷ (۱۹*۳) حرف “ن” و در نوزده آیه آخری (۱۱۴:۶ تا ۱۱۱:۲) تعداد ۱۹ حرف “ن” داریم. برای مشاهده بقیه موارد در مورد این حرف مقطعه به پُستهای مربوط به حرف نون در همین وبلاگ مراجعه فرمایید.

 

۸- سوره های ۲ ، ۳، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ با حروف مقطعه “ا، ل، م” شروع شده اند و مجموع تعداد تکرار هاى این حروف در این سوره ها عبارت است از ۱۹۸۷۴=۱۹×۱۰۴۶.

 

۹- سوره هاى ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ با حروف مقطعه “ا، ل، ر” آغاز شده اند و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ها عبارت است از ۹۴۸۱=۱۹×۴۹۹.

 

۱۰- سوره ۱۳ با چهار حرف مقطعه “ا، ل، م، ر” شروع شده است و داراى ۱۴۸۲=۱۹×۷۸ دفعه تکرار از این حروف است.

 

۱۱- سوره ۷ با حروف مقطعه “ا، ل، م، ص” آغاز شده است وتعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ۵۳۰۱=۱۹×۲۷۹است.  در مورد شمارش تعداد حرف الف (ا) لازم است مطابق رسم الخط صحیح (مثلا رسم الخط عثمان طه) عمل شود. رجوع شود به: http://submission.org/miracle.html

 

۱۲و ۱۳و ۱۴- طه ، طس ، طسم : این پارافهاى قرآنى در سوره هایى یافت میشوند که معجزاتى بسیار قوى، و غیر عادى در آن سوره ها شرح داده شده است وبعید نیست که اعجاز عددی پیچیده تری در این حروف وجود داشته باشد آن چه فعلا می دانیم این است که مجموع این حروف در سوره های مربوط (۲۰، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و حرف “ه” در سوره ۱۹)  برابر است با ۱۷۶۷ = ۱۹*۹۳ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *