حرف مقطعه نون(نون؛ قلم قرآن)

۱- تعداد ۱۳۳ حرف “ن” در سوره ۶۸ وجود دارد. ۱۳۳ یعنی ۱۹*۷ .(دقت شود که حرف مقطعه ن در ابتدای این سوره به صورت نون نوشته می شود. در اصول زیر دلایلی بر صحت این نوشتار وجود دارد. مانند شماره های ۲ تا ۵. به کسانی که به این نوشتار از نون اشکال می گیرند همچنین می توان گفت تلفظ ن در این سوره ۱۳۳ است بدون این که نوشتار تغییر کند.)

۲- دقیقا تعداد ۱۳۳ (۱۹*۷) آیه وجود دارد که با عبارت “نون” خاتمه می یابند مثل آیه ۹۵:۶  .  توجه شود که ۱۳۳ تعداد “ن” در سوره ۶۸ هم هست. 

[۹۵:۶]  الا الذین ءامنوا وعملوا الصلحات فلهم اجر غیر ممنون

۳- آیه ۹۵:۶ اخرین آیه یعنی ۱۳۳مین آیه ای است که به “نون” ختم می شود و این آیه از آخر قرآن ۱۳۳مین آیه قرآن است.

[۹۵:۶]  الا الذین ءامنوا وعملوا الصلحات فلهم اجر غیر ممنون

۴- تعداد ۲۲۸ (۱۹*۱۲) آیه وجود دارد که دارای عبارت “نون” هستند مثل آیه ۷۲:۱۹  . این رابطه فقط وقتی درست است که آیه ۶۸:۱ به صورت “نون والقلم و ما یسطرون” باشد.

[۷۲:۱۹]  وانه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا

۵- دقیقا به تعداد ۱۳۳ آیه در کل قرآن دارای عبارت “نن” هستند. از این به بعد به عبارت “نن”  ، دبلنون گفته میشود یعنی دو تا حرف “ن” بغل هم. برای مثال آیه ۸۹:۱۶ را نگاه کنید:

  [۸۹:۱۶]  واما اذا ما ابتله فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهنن

 باید در نظر داشته باشید که ۱۳۳ تعداد “ن” در سوره ۶۸ هم هست.  ۱۳۳=۱۹

۶- آخرین آیه(۱۳۳) که دارای دبلنون است ۸۹:۱۶ است و این آیه از آخر قرآن ۲۲۸مین آیه قرآن است. ۲۲۸=۱۹*۱۲

 [۸۹:۱۶]  واما اذا ما ابتله فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهنن

۷- شماره آیات ۵۷ آیه از ۱۳۳ آیه که دارای عبارت “نن” هستند، زوج است و شماره آیات ۷۶ آیه دیگر فرد است. ۵۷=۱۹*۳ و ۷۶=۱۹*۴ 

۸- بیایید کل فاصله های خالی را از قرآن حذف کنیم. در این حالت دقیقا به تعداد ۳۶۱ مورد (نه آیه) دبلنون داریم. دبلنون یعنی دو تا حرف “ن” بغل هم. آیا این میتواند اتفاقی باشد. آیا این رابطه میتواند همینجوری بدست آمده باشد؟!! الله اکبر !

 ۳۶۱=۱۹*۱۹

در ۲۱:۸۸ کلمه ننجی با یک حرف “ن” نوشته شده است(نجی) زیرا اگر با دبلنون نوشته شده بود ، تعداد دبلنونها در قرآن به هم می ریخت. جالب است در رسم الخط اصلی قرآن  دیگر حرف “ن” بالای کلمه نوشته شده است. ضمنا مقدار ابجد این آیه و همچنین تعداد حروف این آیه ضریب نوزده است.

 [۲۱:۸۸]  فاستجبنا له ونجینه من الغم وکذلک نجی المؤمنین

 مثالهای دیگری هم وجود دارند که خدا آن کلمات را به صورت تکنونی استفاده کرده است ، فقط برای اینکه معجزه ریاضی نون رعایت شود. مثلا در ۱۲:۱۱ کلمه تامنا می توانست به صورت دبلنون (تامننا) نوشته شوى اما خدای حکیم آن را به صورت تکنونی استفاده نموده است. نیز در ۳۹:۶۴ کلمه تامرونی می توانست به صورت دبلنون (تامروننی) نوشته شود اما خدای حکیم آن را به صورت تک نونی استفاده نموده است.

۹- نوزده آیه اولی قرآن ، آیه ۱:۱ تا ۲:۱۲ است. این نوزده آیه دارای   ۵۷ (۱۹*۳) حرف “ن” است.

۱۰- نوزده آیه آخری هم ۱۱۲:۲ تا ۱۱۴:۶ است. جالب است که این نوزده آیه آخری دارای ۱۹ “ن” است.

۱۱- آیه های اول (اولین آیه هر سوره) کل سوره های قرآن را در نظر بگیرید. در این ۱۱۴ آیه تعداد ۱۹ آیه با حرف “ن” خاتمه می یابند. آیه “نون والقلم و ما یسطرون” چهاردهمین آیه این مجموعه است و جالب این است که حرف ن چهاردهمین حرف مقطعه است.

۱۲- آیه ” نون والقلم و ما یسطرون ” با حرف “ن” شروع می شود. این آیه نوزدهمین آیه قرآن است که با حرف “ن” شروع می شود. نوزده آیه اولی در زیر لیست شده اند. همانطور که می بینید آیه ۶۸:۱ نوزدهمین آیه است.

 [۲:۲۲۳],[۳:۳],[۱۲:۳],[۱۵:۴۹],[۱۷:۴۷],[۱۸:۱۳],[۲۰:۱۰۴],[۲۳:۵۶], [۲۶:۱۹۳],[۲۸:۳],[۳۱:۲۴],[۴۱:۳۱],[۴۱:۳۲],[۵۰:۴۵],[۵۴:۳۵],[۵۶:۵۷] ,[۵۶:۶۰],[۵۶:۷۳],[۶۸:۱]

۱۳- الله تعالی در آیه ای از قرآن از یونس به عنوان ذاالنون نام برده است. نام واقعی ذاالنون در زبان لاتین “یونان” بوده است. یونس از طرف خدا مامور بود که پیام یکتاپرستی را به مردم شهر نینوا اعلام کند. جالب است که کلمات یونان و ذاالنون هر کدام دارای دو حرف “ن” هستند.

 [۲۱:۸۷]  وذا النون اذ ذهب مغضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمت ان لا اله الا انت سبحنک انی کنت من الظلمین

 از آیه بالایی تا آیه ۶۸:۱ دقیقا به تعداد ۹۵ آیه وجود دارد ، بطوریکه این آیات هرکدام دارای فقط یک عبارت “نون” هستند. مثل خود آیه ۶۸:۱ و یا ۲۱:۸۷   ؛ ۹۵ هم یعنی ۱۹

چنانچه خود این دو آیه را محاسبه نکنیم ۹۵ آیه دارای عبارت نون(یک یا بیشتر) وجود دارد.

۱۴- عبارت “نون” در آیه ۶۸:۱ دارای دو حرف “ن” و یک حرف “و” است. حالا بیایید در کل قرآن آیاتی را در نظر بگیریم که دارای دو حرف “ن” و یک حرف  “و” هستند. در این حالت دقیقا به تعداد ۲۲۸ آیه داریم. مثل آیه ۱۱:۲ که دارای دو حرف “ن” و یک حرف “و” است. ۲۲۸=۲*۱۱۴ =۱۹*۱۲ !!

 [۱۱۱:۲]  ما اغنى عنه ماله وما کسب

در آیه ۷۸:۱ خدای مهربان به جای “عن ما” از واژه “عم” استفاده کرده است. زیرا اگر اینچنین نبود ، در آن صورت آیه ۷۸:۱ هم دارای دو حرف “ن” و یک حرف “و” می بود و در اینصورت تعداد ۲۲۸ نمیشد و تعداد آیات ۲۲۹ میشد و بخشپذیر بر نوزده نبود.

  [۷۸:۱]  عم یتساءلون

تعدادی از آیات قرآن که عمدا و هدفمند ( تنظیم رابطه نون ) ، خدای مهربان آن را با عبارت “نون” بکار برده است.

۲۱:۸۷ وذا النون اذ ذهب مغضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی فی الظلمت ان لا اله الا انت سبحنک انی کنت من الظلمین

 در آیه ۴۸ سوره القلم خدا از یونس به عنوان صاحب الحوت نام برده است . دلیلش هم تنظیم رابطه نون است. همچنین در آیه ۸۷ سوره ۲۱ به جای یونس از ذاالنون استفاده شده است. زیرا خدای مهربان میخواسته است که تعداد عبارتهای “نون” را هدفمند استفاده کند. (ذاالنون)

 ۶۸:۴۸ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم

 ۱۵- حالا کل آیاتی را در نظر بگیرید که دارای عبارت “نن” و یا عبارت “نون” هستند. خیلی جالب است که در این آیات دقیقا به تعداد ۲۶۹۸ حرف “ن” داریم. این عدد بر نوزده بخشپذیر است و همچنین ۲۶۹۸ تعداد کلمات الله در قرآن هم هست.

 ۲۶۹۸=۱۹*۱۴۲

۱۶- تعداد ۹۵ آیه وجود دارد که هم کلمه الله را دارند و هم عبارت “نون” در آنها یافت می شود. ۹۵ یعنی ۱۹

 ۱۷- تعداد ۱۳۳ آیه در کل قرآن یافت می شود که تعداد کلمات الله و تعداد حرف “ن” در آنها برابر است. مانند آیه ۹۸:۲ که دارای یک کلمه الله و یک حرف “ن”  است. البته باید بدانید که ۱۳۳ تعداد تعداد حرف “ن” در سوره ۶۸ هم هست.  ۱۳۳ یعنی ۱۹

 حال دو آیه متشابه قرآن در سوره ۹ را در نظر بگیرید ، یکی از این آیات دارای یک کلمه الله و یک حرف “ن” است. اگر این دو آیه جزو قرآن قرار گیرند ، رابطه بالایی به هم می خورد. 

 فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم

 ۱۸- تعداد ۹۵ آیه در کل قرآن یافت می شود که یک کلمه الله و یک حرف “ن” در آنها وجود دارد. ۹۵ یعنی ۱۹

 ۱۹- در آیاتی که هم نام الله و هم دبلنون(نن) وجود دارد به تعداد ۷۶ نام الله در آنها وجود دارد.  ۷۶ یعنی ۱۹

 ۲۰- از مجموع آیات قرآن فقط ۱۱۴ آیه داریم که همه ۱۴ حرف مقطعه را دارند از این آیات، سه آیه دارای دو ن کنار هم هستند(ننـ) در این سه آیه، ۲۹ حرف ن هست یعنی به تعداد سوره هایی که حرف مقطعه دارند! آن سه آیه: ۱۳:۴۱، ۲۳:۲۷ و ۳۸:۲۲

۲۱- تعداد آیاتی که دارای “نون” و نیز همه حرف “بسم الله الرحمن الرحیم” یعنی حروف(ب س م ا ل ه ر ح ن ی) باشند، ۶۴ آیه است جالب است که در این ۶۴ آیه؛ ۶۸۱ ن هست و ۶۸۱ یعنی؛ ۶۸:۱ “نون والقلم و ما یسطرون”!

۲۲- کلماتی که مثل کلمه “نون” با حرف ن(نـ) شروع و با حرف ن خاتمه می یابند و دارای سه حرف نیز هستند (مثل کلمه “نحن”) در ۶۸ آیه وجود دارند و ۶۸ شماره سوره قلم(نون والقلم وما یسطرون) است!

۲۳-  کلماتی که با حرف ن شروع و ختم می شوند و دارای هرچند حرف هستند ولی حروف بین دو حرف “ن” از حروف مقطعه هست (مثل: نصرین) در ۷۹ آیه آمده است و می دانیم که تعداد همه حروف مقطعه با تکرار آنها ۷۹ حرف می باشد.

۲۴- کلماتی که با حرف ن شروع و ختم می شوند و دارای هرچند حرف هستند ولی حروف بین دو حرف “ن” از حروف بسمله هست (مثل: نحن) در ۶۶ آیه آمده است و می دانیم که ۶۶ مقدار عددی کلمه “الله” می باشد.

۲۵- تعداد کلماتی که به “نن” یا “نون” ختم می شوند و در اول وآخر آیه نیستند به ترتیب ۳۳ مورد(مثل۳:۸۱: “لتؤمنن”) و ۱۰۰ مورد یعنی باهم ۱۳۳ کلمه است برابر با تعداد ن در سوره ۶۸ و برابر با تعداد آیاتی که به “نون” ختم می شوند…

۲۶- در کلمه ی “نون” حرف نون ۲ برابر حرف واو است؛ آیاتی را ببینیم که تعداد نون ۴ و تعداد واو ۲ باشد در این حالت ۱۳۳ آیه داریم (۱۹*۷) مثل ۸۹:۱۵ خیلی عجیب است که تعداد ۲۲۸ (۱۹*۱۲) آیه نیز دارای ۲ نون و ۱ واو هستند مثل ۱۱۱:۲

این که در کلمه ی “نون” دو حرف مقطعه ن همراه با یک حرف غیر مقطعه “و” به کار رفته می تواند نقش مهمی را در ارتباط با حروف مقطعه و غیر مقطعه (کل حروف) و در حفاظت از کل قرآن ایفا کند که چه بسا به این خاطر خداوند می فرماید “نون والقلم و ما یسطرون” یعنی قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است. ارزش عددی ن ۵۰ بنابراین ارزش عددی دو حرف ن مساوی ۱۰۰ و مساوی حرف مقطعه ق (نماینده قرآن) است. مقدار عددی کلمه ی “نون” ۱۰۶ است و اگر به آیه ۲:۱۰۶ نگله کنیم در آن دو بار حرف ننـ کنار هم به کار رفته (ما ننسخ – او ننسها) !!! (در این آیه ۲ بار نیز حرف “و” آمده).

گفتیم که مقدار عددی ۲ن می شود ۱۰۰ مساوی حرف ق؛ اکنون آیاتی را که ۱۰۰ حرفی هستند بشماریم می شود ۱۹ آیه!!! در این ۱۹ آیه تعداد حروف مقطعه (غیر تکراری ها در هر آیه + آیات دیگر) برابر است با ۲۲۸=۱۹*۱۲=۱۱۴*۲ آن ۱۹ آیه:

[۲:۲۰][۴:۵۸][۴:۱۵۰][۵:۲۷][۶:۹۲][۷:۱۰۱],[۷:۱۹۵][۹:۱۸][۹:۶۷][۹:۷۲][۱۲:۴۳][۱۳:۲۲],[۱۶:۱۴][۱۷:۵۱][۱۸:۴۵][۲۲:۱۷][۳۱:۳۴],[۳۹:۵][۴۵:۱۷]

۲۷- کلمه “نون” در سوره ۶۸ آمده است، از مجموع ۲۲۸ آیه ای که در آنها حروف “نون” وجود دارد فقط ۲ آیه شماره ۶۸ (و نیز مضرب ۶۸) وجود دارد: ۲۵:۶۸ و ۴۳:۶۸ که اگر شماره این دو سوره را نیز جمع کنیم می شود ۶۸= ۴۳+۲۵ و این که دو آیه وجود دارد نیز می تواند بیانگر دو حرف مقطعه ن باشد.

۲۸- در ۳۵۸ آیه قرآن حروف “نون” یا “ننـ” وجود دارند در این آیات ۲۶۹۸ حرف ن به کار رفته است و ۲۶۹۸=۱۹*۱۴۲!!!!!

جمع شماره سوره و آیه ها نیز برابر است با ۳۰۲۲۹=۱۹*۱۵۹۱ و آیه ی ۱۵:۹۱ می فرماید:

[۱۵:۹۱]  الذین جعلوا القرءان عضین [۱۵:۹۱]  آنها که فـقط بخش هایی از قرآن را می پذیرند.

۲۹- در ۳۵۸ آیه قرآن که حروف “نون” یا “ننـ” وجود دارند فقط دو آیه با حرف ن شروع می شوند (۲۸:۳ و ۶۸:۱) و فقط دو آیه دارای تعداد ۱۴ حرف ن می باشند و می دانیم که حرف مقطعه ن ۲بار در قرآن به کار رفته: “نون

۳۰- در ۳۵۸ آیه قرآن که حروف “نون” یا “ننـ” وجود دارند تعداد ۱۱ آیه دارای همه حروف مقطعه هستند در این ۱۱ آیه ۱۹۰ حرف ن وجود دارد(۱۹*۱۰)

۳۱- در مورد ۱۳۳ نکاتی دانستیم (تعداد حرف ن در سوره ۶۸ و موارد دیگر) اکنون اگر به ۱۳۳ آیه اول قرآن نگاه کنیم (یعنی تا آیه ۲:۱۲۶) تعداد ۱۴ آیه می یابیم که در آنها  “نون” به کار رفته و می دانیم که حرف ن ۱۴مین حرف در ترتیب ابجد است و نیز ۱۴مین حرف مقطعه؛ جالب است که در آیه ۶۸:۱ نیز ۱۴ حرف مقطعه(با تکرار) وجود دارد! چنان که اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شد(۹۶:۱) نیز دارای ۱۴ حرف مقطعه(با تکرار) است! واقعا که متن قرآن فوق العاده است! عجیب است که فقط ۱۴ کلمه که در ۱۴ آیه آمده است دارای ۳ حرف ن می باشد (مثل لنکونن در ۷:۱۴۹) و نیز می دانیم که حرف ن در ۶۸:۱ سه بار آمده!!

۳۲- همه نعداد حالاتی(نه آیاتی) که بین دو حرف ن ، یکی از حروف بسمله یا مقطعه یا فاصله وجود دارد (مثل انبنا – عینان –لن نقدر) برابر است با ۶۸۱ یعنی ۶۸:۱ (به شرطی که ۹:۱۲۹ را که در آن کلمه ی بالموءمنین آمده به حساب نیاوریم!)

۳۳- همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی ۶۸:۱ یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : ۷۹۸۱۹*۴۲ = ۱۳۳

۳۴- این بار در نظر بگیریم همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی ۹۶:۱(اولین آیه ی نازل شده) یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : ۵۷۰= ۱۹*۳۰ = ۱۰*۵۷

۳۵- می دانیم که آیه ۹۷:۱ آیه ای است که از نزول دفعی قرآن در شب قدر خبر می دهد جالب است که همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف آیه ی ۹۷:۱ یا فاصله (که فاصله هم در این آیه وجود دارد) به کار رفته باشد برابر است با : ۵۳۲= ۱۹*۲۸= ۱۹*۱۴*۲

۳۶- سوره فاتحه یعنی سوره کلید؛ اگر محاسبه کنیم همه حالاتی که در آنها بین دو حرف ن یکی از حروف سوره فاتحه یا فاصله (که فاصله هم در این سوره وجود دارد) به کار رفته باشدبرابر است با : ۷۲۲= ۱۹*۳۸= ۱۹*۱۹*۲

۳۷- در ۱۱۴ سوره قرآن فقط ۱۹ آیه در شروع سوره (آیه شماره ۱) وجود دارد که با ن شروع یا به آن ختم می شود :

[۶:۱],[۸:۱],[۹:۱],[۱۲:۱],[۱۳:۱],[۱۵:۱],[۱۶:۱],[۲۱:۱],[۲۳:۱],[۲۴:۱],[۲۷:۱],[۵۵:۱],[۶۳:۱],[۶۸:۱],[۷۸:۱],[۸۳:۱],[۹۵:۱],[۱۰۷:۱],[۱۰۹:۱]

در ۱۱۴ سوره قرآن فقط ۱۹ آیه در شروع سوره (آیه شماره ۱) وجود دارد که به  ن ختم می شود (این ۱۹ آیه همان آیات فوق است یعنی این که اگر آیه با ن شروع شده با ن هم ختم شده است.

۳۸- در همه آیاتی که شماره آیه به اضافه شماره سوره مضربی از ۱۹ است تعداد حرف ن به کار رفته برابر است با: ۱۴۰۶= ۱۹*۷۴ و نیز می دانیم که اعجاز ۱۹ قرآن در سال ۱۹۷۴ کشف شد و می دانیم که در سوره ۷۴ به ۱۹ اشاره یا تصریح شده است!!!!

۳۹- در سوره ۶۸ بعد از “نون” به القلم سوگند یاد شده اکنون ببینیم همه آیاتی که در آنها حروف ا ل ق م همراه با “نون” چه تعداد است؟ می بینیم که برابر است با ۱۵۲ آیه = ۱۹*۸ !! آری قدرت خدداوند بی نهایت است! سراسر قرآن ۱۹ است!

۴۰- همه آیاتی که در آنها حروف القلم ( ا ل ق م ) به کار رفته : ۱۹۹۸= ۶۶۶*۳ در مورد ۶۶۶ مطالبی در سایت و وبلاگ قرار داده شده: http://alzekr.persianblog.ir/tag/666_)_www

۴۱- قرآن؛ قلمی برای نوشتن دارد که همان حروف نون است اکنون تمام سوره هایی را ببینیم که در آنها تعداد آیاتی که با یکی از حروف ن و ن شروع می شود مضرب ۱۹ باشد  ؛ فقط ۴ سوره هست : سوره ی ۹ با ۳۸ آیه ، سوره ی ۱۳ با ۱۹ آیه ، سوره ی ۱۷ با ۵۷ و سوره ی ۵۱ با ۱۹ آیه (چه این که مثل سوره ۹ هیچ آیه ای با “ن” شروع نشده باشد و ۳۸ آیه فقط با “و” شروع شود و یا این که مثل سوره ی ۵۷ برخی آیات با “ن” و برخی با “و” که جمعا ۱۹ آیه می باشد). اکنون این مقادیر را جمع می کنیم : ۳۸+۱۹+۵۷+۱۹ = ۱۳۳ !

حال تمام سوره هایی را ببینیم که در آنها تعداد آیاتی که فقط با حرف “و” شروع می شود مضرب ۱۹ باشد  ؛ ۵ سوره هست : سوره ی ۹ با ۳۸ آیه ، سوره ی ۱۲ نیز با ۳۸ آیه، سوره ی ۱۳ با ۱۹ آیه ، سوره ی ۵۱ با ۱۹ و سوره ی ۵۴ نیز با ۱۹ آیه (در این صورت به آیاتی که با “ن” شروع شود کاری نداریم). اکنون این مقادیر را جمع می کنیم : ۳۸+۳۸+۱۹+۱۹+۱۹ = ۱۳۳ !

۴۲- حرف “و” از حروف “نون” می باشد؛ تعداد آیاتی که دارای یک کلمه الله و یک حرف “و” هستند = ۷۶= ۱۹

۴۳- تعداد ۱۲ آیه هستند که یک کلمه الله و یک حرف ن دارند ولی حرف “و” ندارند و تعداد ۷ آیه هستند که یک کلمه الله و یک حرف “و” دارند ولی حرف ن ندارند و : ۱۲+۷ = ۱۹ !

۴۴- کلمه “نون” سه حرف دارد ؛ به تعداد ۱۷۱ (۱۹*۹) آیه هستند که ۳ “ن” و ۳ “و” دارند مثل؛ ۱۱۰:۲ و به تعداد ۲۰۹ (۱۹*۱۱) آیه هست که حرف “ن” ۳ برابر حرف “و” می باشد مثل ۱۱۴:۶ . تعداد ۸۵۵ (۱۹*۴۵) آیه نیز دارای حروف نون هست که در آنها حرف “و” ۲ بار آمده است! خداوند با حروف نون، قرآن را حفظ می کند و کسی جز او از عدد سربازانش باخبر نیست!!

۴۵- تعداد ۱۱۴۹ آیه با حرف “و” شروع و با حرف “ن” ختم می شوند که از این تعداد، ۹۵ (۱۹*۵) آیه دارای ۷ حرف واو می باشند مثل ۶۴:۱۲ و جالب است که ۹۵ (۱۹*۵) آیه نیز دارای ۷ حرف ن می باشند مثل ۶۸:۵۱ (عدد ۷ نیز دارای نقش مهمی در اعجاز ریاضی است که در این مقاله نیز بعضی از آنها را می توان مشاهده کرد مثل عدد ۱۳۳ که ۱۹ می باشد یا مواردی که از ۱۴ (۲*۷) صحبت کردیم.

اضافه کنیم که از این ۱۱۴۹ آیه، ۳۸(۱۹*۲) آیه نیز دارای ۳ حرف”و” و ۳ حرف “ن” می باشد مثل ۱۰۷:۷

تعداد ۶۶ آیه (مقدار عددی کلمه الله) نیز از ۱۱۴۹ آیه هست که تعداد “و” ضرب در تعداد “ن” = ۶ مثل ۹۵:۱ که دارای ۳″و” و ۲″ن” می باشد و ۳*۲=۶

۴۶- چرا در سوره ی ۱۹ در آیه ی ۹ و آیه ی ۲۰ به ترتیب “تك” و “اك ” آمده به جای تکن و اکن ؟!

علاوه بر نکاتی که در مورد حرف کاف وجود دارد که مثلا بین این دو کلمه ۱۹ حرف کاف هست مطلب بسیار جالبی هم در مورد حرف نون وجود دارد: تعداد آیاتی که در سوره ۱۹ دارای دو حرف ن هستند برابرند با ۱۹ و یکی از این آیات آیه ی ۹ است که اگر لفظ “تکن” می آمد تعداد آیات ۱۸ می شد. همچنین در این سوره ۱۹ آیه هست که دارای سه حرف نون می باشد و یکی از این آیات آیه ی ۲۰ است که اگر لفظ “أکن” می آمد تعداد آیات ۱۸ می شد!!!!!!!!!

 ۴۷- حالا کل آیاتی را در نظر بگیرید که دارای عبارت “نن” و همچنین  عبارت “نون” هستند. یعنی دارای هر دو عبارت باشند. در این حالت در کل قرآن فقط سه آیه داریم. که عبارتند از : ۴۸:۱۲ , ۶:۱۰۹ , ۷:۲۷

حالا اگر شماره سوره ها و شماره آیات این سه آیه را با هم جمع کنیم ، در این حالت داریم:

 ۴۸ + ۱۲ + ۶ + ۱۰۹ + ۷ + ۲۷ = ۲۰۹ = ۱۹*۱۱

۴۸- در سه آیه ای که دارای عبارت “نن” و همچنین  عبارت “نون” هستند(۴۸:۱۲ , ۶:۱۰۹ , ۷:۲۷) تعداد حرف “ن” ۳۸ است. ۳۸ هم یعنی ۱۹*۲.

۴۹- حرف ن وسط قرآن در کلمه “وزناً” در ۱۸:۱۰۵ است و این کلمه به نقش میزان و ترازو بودن آن برای حرف ن اشاره دارد. تعداد حرف ن در قرآن(بدون دو آیه متشابه) ۲۷۲۶۳ است و حرف ن در کلمه وزناً ۱۳۶۳۲مین حرف ن در قرآن است و در هر طرف این حرف ۱۳۶۳۱ ن وجود دارد.

تعداد کل حرف ن در قرآن با احتساب دو آیه متشابه و ۱۱۲ بسمله بدون شماره و نوشتار صحیح نون در ۶۸:۱، ۲۷۳۸۱ است که مساوی ۹۱۲۷*۳ است و عدد ۹۱۲۷ به تعداد ۱۲۷ آیه محکم سوره ۹ اشاره دارد.

۵۰- از ابتدای قرآن تا ۱۹:۱۹ تعداد ۱۳۶۹۹ (۱۹*۷۲۱) حرف “ن” وجود دارد.

۵۱- بعد از نون در ۶۸:۱ تا آخر قرآن ۱۴۴۴ حرف ن وجود دارد. ۱۴۴۴=۱۹*۱۹*۴.

 ویرایش: ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷. پاریس

ویرایش بعدی: ۲۴ دیماه ۱۳۹۹. ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *